63,00zł

VENOL VIROFF HANDS (płyn do dezynfekcji rąk)

VENOL VIROFF HANDS (płyn do dezynfekcji rąk)

Sposób stosowania: nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość płynu potrzebną do zwilżenia całych dłoni (ok. 3 ml). Wcierać produkt przez 30 sekund. Nie spłukiwać.
Pierwsza pomoc i skutki uboczne: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: nie dotyczy. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Substancja czynna: Etanol 70g/100g

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożniepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Recenzje
Producenci